Masz pomys i zdolno ci organizacyjne? Skontaktuj si z nami je li mo esz wesprze nasz dzia alno organizuj c kiermasz, koncert, bal, zawody sportowe lub inne wydarzenie!


A to ju by o:

ROYAL BAROQUE - Koncert na rzecz Medical Aid for Poland Fund

Zorganizowany przez Konfraterni Artyst w Polskich w Wielkiej Brytanii i Polski O rodek Spo eczno-Kulturalny POSK
Niedziela, 25 lutego 2024 o godz. 16, POSK Atrium, 238-246 King Street, London W6 0RF

Christiane Eidsten Dahl - skrzypce barokowe
Rebecca Vucetic flet, naratorka
Kaisa Pukkinen harfa barokowa, flet prosty
Kate Conway viola da gamba
Katarzyna Kowalik - klawesyn
Bilety w cenie £20 do nabycia w recepcji POSKu lub na portalu eventbrite


MAPF Easter bazaar 2024

Niedziela, 10 marca 2024, godz. 9:30-20

Doroczny Wiosenny Kiermasz na Ealingu

Windsor Hall, 2 Windsor Rd., London W5 5PD
Polskie przysmaki, r kodzie o, bi uteria, kosmetyki, polskie ksi ki i inne atrakcje

ZAPRASZAMY


Christmas Bazaar Ealing 2023

Niedziela, 3 grudnia 2023, godz. 9-20:30 Doroczny Kiermasz wi teczny na Ealingu
Windsor Hall, 2 Windsor Rd., London W5 5PD

Sobota, 25 listopada 2023 i niedziela 26 listopada 2023
Doroczny kiermasz wi teczny w Polskim Ognisku,
55 Princes Gate, South Kensington, London SW7 2PN

Doch d na Medical Aid for Poland Fund. Organizatorom dzi kujemy za wieloletnie wspieranie naszej dzia alno ci.

Christmas Bazaar Kensington 2023

Easter Fair 2023

26-27 listopada 2022 Doroczny kiermasz wi teczny w Polskim Ognisku,
55 Princes Gate, South Kensington, London SW7 2PN.
Doch d na Medical Aid for Poland Fund. Organizatorom dzi kujemy za wieloletnie wspieranie naszej dzia alno ci.

Christmas Bazaar Kensington 2022

Niedziela, 11 grudnia 2022 Doroczny kiermasz wiateczny w Windsor Hall, Windsor Rd., Ealing, London W5

Christmas Bazaar Ealing 2022

Polish Heritage Day 2022

Easter Fair 2022

Doroczny kiermasz wi teczny w Polskim Ognisku, 55 Princes Gate, South Kensington, London SW7 2PN. Doch d z bazaru i loterii co roku przeznaczany jest na Medical Aid for Poland Fund. Organizatorom bardzo dzi kujemy za wspieranie naszej dzia alno ci.

Northolt workshops 04 07 2021

Easter Fair 2020

Niedziela, 29 marca 2020. Doroczny wielkanocny kiermasz wiateczny w Windsor Hall, Windsor Rd., Ealing, London W5


7-8 grudnia 2019. Doroczny kiermasz wi teczny w Polskim Ognisku, 55 Princes Gate, South Kensington, London SW7 2PN. Dochod na Medical Aid for Poland Fund

Niedziela, 9 grudnia 2018. Doroczny kiermasz wiateczny w Windsor Hall, Windsor Rd., Ealing, London W5

Kiermasz

Bal Polski 28 stycznia 2012!

Bal odby si w sobot 28 stycznia w Grand Ballroom hotelu Hilton na Park Lane. Ca kowity doch d (ponad 20,000 funt w) zosta poraz kolejny przekazany na Medical Aid for Poland. Jak w poprzednim roku, by wielkim sukcesem. W imieniu potrzebuj cych w Polsce, serdecznie dzi kujemy i gratulujemy organizatorom!

____________________________________________________________

plakat

Mo esz co zorganizowa ? Zadzwo do naszego biura!


SPOTKANIE SZANTOWE
Sobota, 6 czerwca 2009
Hammersmith Club, Rutland Grove, Hammersmith, London W6 9DJ, 0208 748 5760

Koncert charytatywny na pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Loniowie. W zesz ym roku grupa dzieci z tego o rodka mia a mo liwo sp dzic wakacje w Anglii, pozna nowe miejsca, i znale motywacj do nauki j zyka angielskiego. Do cz si do zbi rki wp acaj c w sieci datek na MAPF.

Dzi kujemy!

PROMOCJA KSI KI
Sarah Lawson: The Ripple Effect
Piatek, 19 czerwca 2009
Ambasada Polska w Londynie


Ksi ka zosta a wydana przez Paul Mould Publishing, Boston, Lincs., 2009. Dalsze informacje dost pne s na stronach autorki Sarah Lawson.

W autobiograficznej ksi ce The Ripple Effect Sarah Lawson opisuje jak przypadkowa rozmowa z przygodnymi pasa erami poci gu do Wroc awia w lecie 1980 roku sta a si zacz tkiem trwa ej przyja ni autorki z Polsk i Polakami. Jeden z rozdzia w opisuje jej zwi zki z fundacj Medical Aid for Poland Fund i pami tn podr z Londynu do Katowic w szoferce ci ar wki z transportem lek w i sprz tu medycznego. Czytamy r wnie o kajakowych wakacjach na polskich jeziorach i o spotkaniu z ksi dzem Janem Twardowskim, kt rego wiersze t umaczy a na angielski. The Ripple Effect opisuje zdarzenia, kt re mia y miejsce w ostanim wier wieczu i przynios y wiele niespodziewanych zmian w yciu autorki.

VI POKAZ MODY MAPF

Niedziela, 16 listopada 2008, godz. 16

Teatr POSKu, 238-246 King Street, Hammersmith, London W6 0RF

Choreografia: Ula Jarosz

Zobacz fotografie Sebastiana Bednarskiego

PAWIE PI RA: Wiecz r przy swiecach i recital pie ni Poulenca, Bartoka, Graingera, Rodrigo and Montsalvatge'a

ALEKSANDRA SZAJNA - sopran, STEPHEN ROSE - fortepian

Pi tek, 23 maja 2008, 19.30

Ognisko Polskie, 55 Exhibition Rd, South Kensington, London SW7 2PN

Doch d z koncertu zosta przeznaczony na zakup pomp insulinowych dla dzieci w Polsce.

Sobota, 19 stycznia 2008

WINDSOR HALL EALING, LONDON W5

WALNE ZEBRANIE I OP ATEK

REJSY PO TAMIZIE: Richmond Pier - Hampton Court - Richmond Pier

Niedziela, 16 lipca 2006

Ciekawe widoki, mi e towarzystowo i dobra zabawa na pok adzie New Yarmouth Belle.

Pod patronatem Konsulatu Generalnego w Londynie i w obecno ci go ci honorowych, Ambasadora RP Zbigniewa Matuszewskiego oraz Lorda Nicholasa Windsora w niedziele, 3 lipca 2005 odby y si

Rejsy po Tamizie zabytkowymi barkami

Trasa: Richmond Pier - Hampton Court - Richmond Pier

Organizacja: Hanna McCluskey.

2 x 2 = 4 Monodramat wedlug F. Dostojewskiego w wykonaniu Jerzego Lazewskiego. Re yseria Ma gorzata Szyszka.

Sobota, 11 czerwca 2005, Ognisko Polskie, 55 Exhibition Road, London SW7.

Doch d przeznaczony na wsparcie krakowskiego Hospicjum na ul. Wielickiej.