Registration

The Medical Aid for Poland Fund was registered with the Charity Commission of England and Wales in 1982.


Trust Deed

The original Deed establishing the Medical Aid for Poland Fund as a Trust was signed on 10 March 1982. Two of those appointed, Dr Bo ena Laskiewicz and Artur Rynkiewicz. On 2 November 1993 resignations of the other two Trustees, Dr Joanna Zakrzewska Led chowska and Bruce Dehn, Solicitor, were accepted with regret, and Andrzej B o ski and Irma Pietro were appointed in their place. These changes were confirmed by way of Supplemental Deed signed on 6 April 2010. Artur Rynkiewicz passed away in 2019. Dr Anna Bentkowska was appointed in his place. Her appointment was confirmed by way of Supplemental Deed signed on 6 January 2020. Andrzej B o ski passed away in 2024.

Article 3 of the original Deed states that the Objects of the Charity are the relief of suffering and deprivation of Polish people who are in conditions of need hardship or distress or who are in need of medical aid. Article 6 gives the Trustees wide ranging powers over matters including the raising of funds, appeals, investments and the application of funds.


Executive Committee

All members of the Executive Committee including the Trustees work for the Charity on an honorary basis, i.e. without remuneration. Many people help as volunteers. Between 1998-2020 three staff were employed on low wages paid for, together with all other administration costs, out of the surpluses earned by the MAPF charity shop, so all financial donations could go to Poland.


Partner organisations

Medical Aid for Poland Fund works closely with several other organisations. Over the years these organisations included:

Ludwika Wodianikow's Polish Children Fund
Friends of Lisiecki Homes in Poland Ltd
The Wroc aw Medical Academy, administering the Niedzwirski bequest
Rector of Polish R.C. Mission
The Federation of Poles in Great Britain
Ognisko Polskie (Polish Hearth) Club, London
The Polish Medical Association
The Polish Ex-Combatants' Association
The Polish Scouting Association (outside Poland)
Polish Women's Benevolent Association
POSK (Polish Social and Cultural Centre)
The Relief Society for Poles
The Veritas Foundation, UK

 

 

 

 

v.9.11.2021

Rejestracja

Fundacja Pomocy Medycznej dla Polski jest organizacj charytatywn . Od 1982r. figuruje w rejestrze Komisji Charytytatywnej Anglii i Walii.


Akt za o ycielski

Akt za o ycielski ("Trust Deed", dos ownie Akt Powiernictwa) Fundacji zosta podpisany w dniu 10 marca 1982r. Dwoje Powiernik w ("Trustees"), Dr Bo ena Laskiewicz i Artur Rynkiewicz. Do 2 listopada 1993r. powiernikami byli r wnie Dr Joanna Zakrzewska-Led chowska i adwokat Bruce Dehn. Ich miejsca zaj li Andrzej B o ski oraz Irma Pietro . Zmiany te zosta y potwierdzone w Aneksie do Aktu podpisanym dn. 6 kwietnia 2010r. Artur Rynkiewicz zmar w 2019. Nowym powiernikiem wybrana zosta a Dr Anna Bentkowska (zob. Aneks do Aktu Za o ycielskiego z dn. 6 stycznia 2020. Andrzej B o ski zmar w 2024.

Artyku 3 Aktu okre la Cele Fundacji jako: niesienie ulgi w cierpieniu i ub stwu Polakom znajduj cym si w potrzebie, w biedzie lub w zagro eniu ycia, lub potrzebuj cych pomocy medycznej. Artyku 6 daje Powiernikom szerokie uprawnienia w zakresie apeli, gromadzenia funduszy, ich inwestowania oraz rozporz dzania nimi.


Komitet Wykonawczy

Wszyscy cz onkowie Komitetu Wykonawczego, w tym Powiernicy, pracuj dla Fundacji pro publico bono, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wiele os b pomaga spo ecznie. Fundacja zatrudnia trzech pracownik w, kt rych - bardzo niskie - wynagrodzenie finansowane jest z dochod w sklepu charytatywnego. Dbamy o to, eby wszystkie dary finansowe by y przeznaczane dla potrzebuj cych.


Nasi partnerzy

Fundacja Pomocy Medycznej ci le wsp pracuje z innymi organizacjami, m.in.:

Fundacja dla Polskich Dzieci im. Ludwiki Wodianikow
Zesp Ognisk Wychowawczych im. K. "Dziadka" Lisieckiego
Wroc awska Akademia Medyczna, w administracji testamentu Niedzwirskiego
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
Ognisko Polskie, Londyn
Polski O rodek Spo eczno Kulturalny (POSK) w Londynie
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
Zwi zek Lekarzy Polskich na Obczy nie
Stowarzyszenie Polskich Kombatant w w Wielkiej Brytanii
Zwi zek Harcerstwa Polskiego (poza granicami Kraju)
Zjednoczenie Polek na Emigracji
Towarzystwo Pomocy Polakom
Fundacja Veritas, Wielka Brytania


MEDICAL AID FOR POLAND FUND
POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF
(Registered Charity No. 284461)


Patrons
Patronat

The Baroness Cox
The Rt. Rev. David Constant, Bishop of Leeds
The Lord Nicholas Windsor

Ojciec Leon Knabit OSB
Krzysztof Zanussi


Hon. Executive Committee Komitet Wykonawczy

Trustees | Powiernicy

Dr. Bo ena Laskiewicz, D.L., D.C.S.S., F.R.C.S.,
(Chairman | Przewodnicz ca)

Vacancy: Vice Chairman | Wakat: Wice-przewodnicz cy)

Anna Bentkowska-Kafel, Dr historii sztuki, Ph.D. Art History
(Secretary / Sekretarz)

Irma Pietro , B.A.(Hons), B.Ed., Solicitor


Treasurer | Skarbnik
Jan W. Led chowski, M.A. (Econ) (Cantab)

Other members | Pozostali cz onkowie
Andrzej Czerniajew
Krystyna Wilkinson (in Warsaw, w Warszawie)Fundraising Committee

Hanna Groszek Co-Chair
Irena Potworowska Co-Chair

Maria Jaczy ska, NDD (sculpt.), ATC
Urszula Jarosz
Basia Zarzycka


Office | Biuro

Ma gorzata (Margaret) Rudzka Office Manager | Kierowniczka biura